Nollaig chridheil!

Chan eil móran agam ri ràdh, ach tha mi an dòchas gum bi latha foiseil sona agaibh uile an diugh. :-)

Eachdraidh TìrnamBlòg

Seo beagan eachdraidh an làraiche TìrnamBlòg...

Anns an t-Samhain 2005, chuir duine às a' Chuimrigh -- Rhys Wynne (Gwenu dan Fysiau) -- teachdaireachd air a' bhlog seo. Thuirt e gum bu chòir dhomh làrach ùr a thòiseachadh. Làrach a bhiodh mar chridhe saoghal nam blogaichean. Smaoinich mi gun robh e ceart -- tha saoghal nam blogaichean gu math eadar-nàiseanta agus bha mi air chluinntinn gun robh e doirbh do dhaoine a bhith a' tadhal air gach blog.

Thuirt Rhys cuideachd gum bu chòir dhomh sgrìobhadh gu Aran Jones (Blogiadur) air sgàth 's gun robh e air làraich airson nam blogaichean Cuimris a thogail. Sgrìobh mi gu Aran 's thuirt e "Seadh, deagh smaoin gu dearbh. Rinn mi Blogiadur, am faca tu e? Am faod mi cuideachadh leis an làraich ùir?" (Uill, thuirt e rudeigin mar sin, chan e Gàidhlig ach Cuimris a th'aige.) Bhruidhinn sinn ri chéile mu dheidhinn a' phròiseict seo agus, an déidh seachdaine no dhà, thog Aran tùs-samhail air ar son. Chuir mi Gàidhlig air agus dh'atharraich mi mion-chùnntas an siud 's an seo, ach rinn Aran a' mhòrchuid den obair. Abair duine! Bu mhath leamsa mo thaing a thoirt do Aran, às a aonais cha bhiodh an làrach ud beò an diugh agus tha sinn uile fada na chomain.

Tha mi an dòchas gum bi TìrnamBlòg a' còrdadh riut, agus gum bi sinn a' toirt brosnachadh do dhaoine eile a bhith a' blogachadh sa' Ghàidhlig a dh'aithghearr. Ma tha Gàidhlig agad agus rudeigin ri ràdh, carson nach tòisich blog Gàidhlig agus aonaich leinn?

Ma bhios sinn fortanach, bidh Tìr nam Blòg a' fàs gu luath ann an 2006 agus bidh an làrach ud ann mar àite-coinneimh cuideachd.

Chaidh TìrnamBlòg a bhunaich air an 17mh latha den Dùbhlachd 2005 agus tha mi an dòchas gum bi e ann airson móran bliadhnaichean ri tighinn.

Fàilte gu TìrnamBlòg!

Uill, chunnaic mi rudeigin ùr an diugh air an eadar-lìon a tha, nam bheachdsa, air leth sgoinneil. 'S e àite-coinneimh de saoghal nam blogaichean a th'ann -- seòrsa de phaipear-naidheachd no iris a bhios a' cur na h-uile blog ann an aon àite! Carson nach téid sibh gu TìrnamBlòg nuair a bhios mionaid no dhà agaibh? Tha mi cinnteach gum bi e inntinneach dhuibh a-nis agus san àm ri teachd nuair a tha e air fàs nas motha. Aonaichibh leinn! :-)

Ceòl ùr le Einstürzende Neubauten

Fhuair mi móran ciùil ùir le Einstürzende Neubauten o chionn ghoirid. 'S e còmhlan-ciùil às a' Ghearmailt a th'ann an EN agus 's toigh leam an ceòl gu mór. Thàinig an CD ùr 's DVD, Grundstück Disathairne agus luchdaich-a-nuas mi na mp3s ùra bho Mhusterhaus -- am pròiseact eile aca -- Diluain. Chan urrainn dhuibh an ceòl seo a cheannach sna bùthan, gu dearbh, chan urrainn dhuibh a cheannach idir a-nis. Mìnichidh mi...

Ann an 2004 thòisich EN pròiseact ùr -- Ìre 2 -- air an eadar-lìn. (Bha Ìre 1 ann, saoilidh mi, bho 2003 gu 2004 ach cha robh fios agam mu a deidhinn gus an robh i air crìochnachadh.) Co-dhiù, obraich am pròiseact mar seo... Chuir luchd-taic airgead (€30 airson an CD no €40 airson an DVD) dìreach chun a' chomhlain agus, aig crìoch a' phròiseict, fhuair iad an ceòl ùr. Cha robh companaidh-clàrachaidh an lùib idir -- bha am pròiseact eadar na luchd-taic agus EN a-mhàin. Fhad 's bha Ìre 2 ann, rinn EN webcasts agus stuth eile mar sin. B'urrainn dhuinn am faicinn nuair a bha iad ag obair san stiùideo agus uaireannan bha rudan eile ri fhaighinn bhuapa. Mar eisimpleir, fhuair sinn mp3s (dà uair a thìde) bho chuirm-chiùil a thachair ann am Prague ann am meadhon a' phròiseict ann an 2004. Abair pròiseact a bh'ann agus, mu dheireadh thall, tha an CD 's DVD agam a-nis. :-)

Choimhead mi an DVD feasgar Sathairne 's bha e glé ùidheil. 'S e cuirm-chiùil a bh'ann air an DVD a thachair ann am Palast der Republik ann am Berlin. Mura bheil fios agaibh cheana (am faca tu sin a Ghraisg -- nach math a rinn mi!) 's e an togalach Riaghaltas den Ghearmailt-an-Ear a bh'ann am Palast der Republik -- uill, nuair a bha a' Ghearmailt-an-Ear agus a' Ghearmailt-an-Iar dealaichte co-dhiù.

'S e ceòl neo-àbhaisteach a bhios EN a' cluich. Bidh iad a' dèanamh móran le pìosan meatailte, gaotharan, pìoban, springean 's "fuaimean lorgte" eile (còmhla ri giotàran 's ionnstramaidean nas àbhaisteach eile). Ma tha ùidh agaibh, tha taghadh ciùil ri fhaighinn air an làraich aca.

A-nis, mu dheidhinn Musterhaus. Dìreach mar a bha e airson Grundstück, bha aig daoine ri chur airgead gu EN tron eadar-lìn agus bha dà roghainn ann -- CDs no mp3s. Thaghadh mi na mp3s a-mhàin oir cha robh mi cinnteach gum biodh am pròiseact math. Le Musterhaus bhiodh EN a' dèanamh "ceòl" glé neònach. Mar eisimpleir, airson an dàrna chlàir Unglaublicher Lärm chuir EN móran ghlaodhairean ann an seòmar beag beag 's chluich iad leis na fuaimean...

Anns na mp3s a fhuair mi Diluain, chluich EN a h-uile "port" air an aon ionnstramaid -- am Bassfeder! ("Bass spring" sa' Bheurla, ach chan eil fios agam idir dé an t-ainm a bhiodh air sa' Ghàidhlig!) Uill, nuair a chuala mi nach do chleachd EN dad ach am BassFeder, bha an t-eagal orm nach biodh ach sgudal sna mp3s. Ach abair iongnach a bh'orm nuair a bha mi ag éisdeachd ris na mp3s! Bha na puirt gu math binn!

Co-dhiù, nam bheachsa, tha an ceòl a bhios EN a' dèanamh glé inntinneach agus, 's dòcha, gum biodh e a' còrdadh ribh cuideachd. Carson nach éisd ri beagan den cheòl aca air an làraich ud?

Àm na Nollaig

   Àm na Nollaig
   Tha Crìosd beò a rithist
   ann a Woolworths.

   "A bheil rùm anns an taigh-òsda?"
   Chan eil gu dearbh --
   tha iad a' dèanamh Bed and Breakfast.

   Chan eil fhios aig an aiseal
   air Crìosd no air Crìosdachd --
   tha a cheann anns a' phrais.

   Sgrìobh Hèrod òrdugh
   ann an rùm dubh-dhorch --
   "cuiribh ás do na rionnagan."

   Bha sùilean an leinibh
   a' coimhead a mhàthar
   le iongnadh.

   Na cìobairean air a' bheinn
   cìobairean Leódhais --
   eildearan na h-ath-linne.

   Chuir Moire an saoghal
   gu ciùin air a h-uchd --
   nach E a bha meata.

   Dh'fhosgail an Diabhal
   cairt na Nollaig --
   A Nèamh fhéin!

   Dannsairean, dannsairean,
   na rionnagan air an talamh
   a' leum 's a' leum.

   Anns an dealbh
   Moire 's a Mac --
   le Da Vinci no Rubens.

   "'S e an leanabh mo nàmhaid,"
   arsa Hèrod gu mall --
   "tha an leanabh neo-thuigseach."

   "Nuair nach còrd sgialachd ri leanabh,"
   arsa Hèrod gu mall,
   "innsidh e dhut e."

   "Nuair a dh'fhàsas E suas,"
   arsa Moire le pian,
   "fàgaidh e mi."

   "Nuair a dh'fhàsas E suas,"
   arsa Moire le pian,
   "Théid e dhachaigh."

   Sheas na h-ainglean aig an dorus.
   Leis an t-solus a thug E dhaibh
   thug iad bho mhàthair E.

Uill, 's e Aidmheint a th'innte an dràsda 's mar sin bha mi a' smaoineachadh gum biodh dàn eile le Iain Mac a' Ghobhainn a' còrdadh ribh. Saoilidh mi gur e dàn neònach a th'ann, ach chòrd an t-ochdamh rann rium gu mór -- Dòmhnall Dubh le cairt na Nollaig... hehehe :-)