Àm na Nollaig

   Àm na Nollaig
   Tha Crìosd beò a rithist
   ann a Woolworths.

   "A bheil rùm anns an taigh-òsda?"
   Chan eil gu dearbh --
   tha iad a' dèanamh Bed and Breakfast.

   Chan eil fhios aig an aiseal
   air Crìosd no air Crìosdachd --
   tha a cheann anns a' phrais.

   Sgrìobh Hèrod òrdugh
   ann an rùm dubh-dhorch --
   "cuiribh ás do na rionnagan."

   Bha sùilean an leinibh
   a' coimhead a mhàthar
   le iongnadh.

   Na cìobairean air a' bheinn
   cìobairean Leódhais --
   eildearan na h-ath-linne.

   Chuir Moire an saoghal
   gu ciùin air a h-uchd --
   nach E a bha meata.

   Dh'fhosgail an Diabhal
   cairt na Nollaig --
   A Nèamh fhéin!

   Dannsairean, dannsairean,
   na rionnagan air an talamh
   a' leum 's a' leum.

   Anns an dealbh
   Moire 's a Mac --
   le Da Vinci no Rubens.

   "'S e an leanabh mo nàmhaid,"
   arsa Hèrod gu mall --
   "tha an leanabh neo-thuigseach."

   "Nuair nach còrd sgialachd ri leanabh,"
   arsa Hèrod gu mall,
   "innsidh e dhut e."

   "Nuair a dh'fhàsas E suas,"
   arsa Moire le pian,
   "fàgaidh e mi."

   "Nuair a dh'fhàsas E suas,"
   arsa Moire le pian,
   "Théid e dhachaigh."

   Sheas na h-ainglean aig an dorus.
   Leis an t-solus a thug E dhaibh
   thug iad bho mhàthair E.

Uill, 's e Aidmheint a th'innte an dràsda 's mar sin bha mi a' smaoineachadh gum biodh dàn eile le Iain Mac a' Ghobhainn a' còrdadh ribh. Saoilidh mi gur e dàn neònach a th'ann, ach chòrd an t-ochdamh rann rium gu mór -- Dòmhnall Dubh le cairt na Nollaig... hehehe :-)

Beachdan...

Aig 5/12/05 09:58, thuirt Blogger mona...

is toigh leam an dàn sin gu mòr!
tapadh leat airson a chuir ann.
mona

 
Aig 7/12/05 09:30, thuirt Blogger Graisg...

Seadh Mhona, tha mi ag aontachadh riut.
Saoilidh mi gum bi thu fhathast uabhasach trang a Chadalaich ach tha bhi e fada gus am bi thu faighinn beagan fois agus pinnt?

 
Aig 7/12/05 15:37, thuirt Blogger Cadalach...

Bhiodh beagan fois glé mhath gu dearbh, ach saoilidh mi gum bi cothrom ann airson pinnt no dhà Dihaoine... :-)

 
Aig 9/12/05 05:16, thuirt Blogger Eilidh...

ò, tha Nollaig ann a h-uile h-àite...

's fheàrr leam Gluehwein a-nis :)

Prost.

 

Thoiribh ur beachdan dhomh!

<< Dhachaigh