Post-d bho Aran / A bheil cù agad?

Fhuair mi post-d bho Aran an diugh agus tha e ag iarraidh beagan cuideachaidh bhuainn. (Às aonais cha bhiodh TnamB beò an diugh.) Dh'innis a bhean dha gum bi iad a' faighinn cù eile a dh'aithghearr agus mar sin bidh iad ag iarraidh ainm air a shon. Bu mhath leotha ainm Gàidhlig ach chan eil iad airson ainm mar Donnchadh no Eilidh no rudeigin mar sin a chur air -- b' fheàrr leotha rudeigin a tha nas traidiseanta airson con. Thug mi moladh no dhà dhaibh ach dè ur beachdan, a chàirdean?

Sgrìobhaibh ur beachdan an seo agus cuiridh mi gu Aran iad. Mòran taing :-)

Cuairt nam Blog

Bidh am prògram a rinn BBC Alba air na blogaichean Gàidhlig air an TBh a-nochd: 18:30 air BBC2.

Botal-teth no botal-fuar?


Bha mi a' bruidhinn ri banacaraid, Iona, air an fhòn a-raoir agus bha mi a' gearain air sgàth 's gu bheil an aimsir fada ro theth dhomhsa an dràsda. Dh'aontaich i leam agus an uairsin dh'innis i sgeulachd dhomh. O chionn greis bha Iona anns an ospadal agus fhad 's a bha i a' feitheamh ris an dotair chuala i cailleach a' bruidhinn ri nurs. Seo an còmhradh a bha ann eadar an dithis aca, mar a dh'innis Iona e dhomh.

"Och, tha i fada ro theth air an oidhche an dràsda, chan urrainn dhomh cadail gu furasda," ars a' chailleach. "'S bochd sin," fhreagair an nurs, "a bheil botail-fhuar' agaibh?"

"Botal-fuar?"

"Seadh, botal-fuar!"

"Tha fhios a'm dè th'ann am botal-teth, ach dè th'ann am botal-fuar?" dh'fhaighnich a' chailleach.

"Uill," ars an nurs, "faighibh dà no trì botail phlastaig -- bhiodh botail-bhainne, dà liotair, math -- agus anns a' mhadainn, lìonaibh iad le uisge, mu 1.5 liotair, agus cuiribh iad san reòdhadair. Nis, nuair a thèid sibh dhan leabaidh, cuiribh aon air gach taobh dhiubh agus am fear eile faisg air ur casan. Bidh sibh nur cadal mar leanabh a-rithist!"

Abair deagh smaoin!

B dhen Bhrag

Fhuair mi camara ùr an diugh 's thog mi an dealbh seo nuair a bha mi a' tighinn dhachaigh uair no dhà air ais. Bha an t-uisge ann aig an àm 's mar sin chan eil an dealbh uabhasach math, ach tha fhios agam a-nis gu bheil an camara ag obrachadh...


San dealbh is urrainn dhuibh am B of the Bang fhaicinn. 'S e deilbheadh mór a th'ann a tha na sheasamh aig an lann-cluiche far am bi Manchester City a' cluich ball-coise. An toigh leibh e? Nam bheachdsa tha e gu math inntinneach agus is toigh leam e.

Ball-coise

An toigh leibh ball-coise? Chan eil mi cho déidheil air -- 's fheàrr leam criogaid -- ach tha Cupa na Cruinne air fàire 's bidh a h-uile duine a' bruidhinn air a dh'aithghearr.

Co-dhiù, fhuair mi post-d bho charaid an diugh. Thuirt e "Tha fhios a'm nach toigh leat ball-coise, ach 's toigh leat StickCricket, mar sin, 's dòcha gum bidh seo a' còrdadh riut cuideachd". Uill, chluich mi geama no dà fhichead agus chan eil e dona idir :-) Ach dhomhsa, tha e gu math doirbh -- chan eil mi air barrachd air fichead puing 's a h-ochd a chur ri chéile fhathast. Feuchaidh mi a-rithist nas anmoiche...

Co-là-breith sona!

Tha am blog seo aon bhliadhna a dh'aois an diugh :-)

Tha e doirbh a chreidsinn gu bheil mi air a bhith a' blogachadh sa' Ghàidhlig fad bliadhna ach 's e deagh spòrs a bh'ann. Tha mi cinnteach gum bi spòrs gu leòr ann san àm ri teachd cuideachd 's tha mi an dòchas gum bi mi fhathast a' sgrìobhadh an seo sna bliadhnaichean a tha romhainn.

Tuilleadh a' tighinn a dh'aithghearr... :-)

An t-seann dùthaich

Fhuair mi post-d bhon amadan ud aig ScrewGaelic.org latha no dhà air ais, 's thuirt e rudeigin mar "Tapadh leibh airson na taic' a tha thu fhathast a' toirt dhuinn. Ma tha thu airson ceangal a chur air an làraich agad, seo an HTML..." An d'fhuair duine sam bith eile am post-d seo? Smaoinich mi gun robh e gu math éibhinn.

An déidh dhomh am post-d fhaighinn, bha mi airson faighinn a-mach ma bha dad sam bith air tachairt san t-seann dùthaich 's mar sin chaidh mi air ais. Uill, tha am fòrum dùinte fhathast 's tha sanasachd gu leòr ann airson poker agus casinos, ach, mar a bha mi a' smaoineachadh, cha bhi dad sam bith inntinneach a' tachairt an siud (quelle surprise!). Ach, fhad 's a bha mi ann, chunnaic mi nach robh na ceanglaichean chun nam blogaichean againn ann a-nis! Smaoinich mi gun robh sin gu math éibhinn cuideachd -- Thoir taic dhuinn ach thalla is cac dhut fhéin!

Saoilidh mi nach eil na $6000 aige fhathast nas motha -- 's fìor bhochd sin. Hehehehe ;-)

Lorg mi Tìr eile

Fastyr mie!

Fhad 's a bha mi air an eadar-lìon Diluain, lorg mi dà bhlog eile nach eil mi air faicinn roimhe. Chan e blogaichean Gàidhlig ach blogaichean Gàidhlig Mhanainneach a th'annta! Tha a' chiad bhlog ri fhaighinn aig BlogVrian agus 's e Brian Stowell an t-ùghdar. 'S dòcha gu bheil sibh eòlach air mar-thà a chionn 's gu bheil e glé chudthromach ann an eachdraidh na Gàidhlig Manainnich. Tha am blog eile ri fhaicinn aig Blog ny Gaelgey ach chan eil mi eòlach air an ùghdar.

Tha na dà bhlog gu math inntinneach, ach chan urrainn dhomh ach facal no dhà a thuigsinn an siud 's an seo orra air sgàth 's gu bheil litreachadh na Gàidhlig Manainnich gu math neònach dhomhsa. (Gu cinnteach chan eil e cho math ri litreachadh na Gàidhlig... uill, nam bheachdsa co-dhiù.) Ach feumaidh mi ràdh gu bheil e cho math a bhith a' faicinn blogaichean sa' Ghàidhlig Mhanainneach san 21mh linn. :-)