Faclan gliocais...

Fhuair mi post-d an diugh bho charaid, Ed, a tha a' fuireach ann an Oxford na làithean seo. 'S ann às a' Chuimrigh a tha e, ach mu shia bliadhnaichean air ais bha sinn a' fuireach le chéile ann am Manchester.

Co-dhiù, thuirt e dhomh gun robh e aig pàirtidh Oidhche Challainn (ris an deoch gu ceithir uairean sa' mhadainn) agus nuair a bha e ann, bha iad a' cluich Pictionary. Chluich mi fhìn Pictionary bliadhna no dhà air ais ach cha robh mi math air idir. Bha agam ri "Texas" a dhèanamh, 's mar sin, peann nam làimh, dhealbhaich mi an iomall 's chuir mi rionnag ann cuideachd. ('S e an "One Star State" a th'ann, nach e?) Uill, bu chòir dhomh ràdh gun robh mi air pinnt no ceithir a ghabhail ach cha robh an dealbh uabhasach dona. Dé thuirt na daoine san sgiob' agam? Cha tuirt iad dad sam bith. Uill, thuirt iad "eh?" no "gun fheum!" no "dé tha thu a' dèanamh?" no rudan eile mar sin ach 's e cùis chaillte a bh'innte...

A-nis, nuair a bha Ed a' cluich Pictionary, tha e coltach nach robh esan math air na bu mhotha. Ach thuirt e na faclan glice seo dhomh an diugh -- nuair a bhios thu a' cluich Pictionary san àm ri teachd, bi faiceallach leis na cairtean a bhios tu a' taghadh. Eadhon ma bhios na dealbhan a bhios tu a' dealbhachadh uabhasach fhéin math, ma thaghas tu a' chairt cheàrr cha bhi an sgiob' agad feumail dhut idir -- cha chan iad dad. Dé na cairtean a bha esan air taghadh? "Yam" agus "Lazy susan". Feumaidh mi ràdh gu bheil mi ag aontachadh leis.