A bheil Spàinnis agaibh?

Uill, mura bheil Spàinnis agaibh mar thà, carson nach téid sibh gu SG gun dàil? Nuair a bha mi ann o chionn mionaid no dhà, chunnaic mi sanasachd ùr airson ionnsachadh na Spàinnis! Tha mi cinnteach gu bheil a' mhuinntir aig an sgoil "don Quijote" math, ach tha rudeigin ann nach urrainn dhomhsa tuigsinn -- dé mu dheidhinn na Gàidhlig? Carson a tha sanasachd ann airson don Quijote, ach chan eil dad sam bith ann airson an t-Sabhail Mhóir no àiteachan eile far a bheil iad a' teasgasg na Gàidhlig? SG -- beò airson àrdachadh na Spàinnis...?