Dàn mu dheidhinn tàirneanaich

An t-seachdain seo chaidh, nuair a bha an tàirneanach 's an dealanach ann, chuimhnich mi air dàn bhon leabhar Caoran ann an Cliabh le Mairead Hulse. Cheannaich mi an leabhar o chionn móran bhliadhnaichean o bhùth san Ath Leathann san Eilean Sgitheanach. 'S e Craft Encounters a bha an t-ainm a bha air a' bhùth 's bha i a' reic leabhraichean, dealbhan, crèadhadaireachd, ceòl, snaighidhean beaga 's ceàirdean eile. Bha oifis a' phuist ann aig an àm sin cuideachd. Saoilidh mi gu bheil am bùth ann fhathast, ach chan eil fhios agam cionnas a tha i a' dèanamh an dràsda. Ach 's e bùth mhath a bh'innte nuair a bha mi ann.

Co-dhiù, seo an dàn:
Cluinn an tàrnaich,
Cluinn an tàrnaich,
Éisd, éisd, éisd!
Éisd, éisd, éisd!
Seo an t-uisge tighinn,
Seo an t-uisge tighinn,
Bithidh sinn fliuch!
Bithidh sinn fliuch!

Bidh an dàn a' còrdadh ribh nas motha ma sheinneas sibh air an fhonn Frère Jacques e! Math fhéin -- abair duanag!