Molesworth

Fhuair mi an leabhar Molesworth le Geoffrey Willans 's Ronald Searle an diugh bho Amazon. Dh'innis Camha dhomh mu a dheidhinn air SG. 'S toigh leam na dealbhan 's mi an dòchas gum bi na faclan math cuideachd... bu chòir dhomh a bhith ag obair an dràsda, ach saolidh mi gun nì mi cofaidh 's leughaidh an leabhar. Tha i ro theth co-dhiù.