Tha mi air na faclan Beurla fhògradh!

Chan eil rud sam bith anns a' Bheurla idir an seo a-nis -- Ho-rò!

Chan eil mi glé thoilichte leis a' bhogsa "Mu mo dheidhinn". Togaidh mi fear nas fheàrr a dh'aithghearr, ach nì seo an gnothach an dràsda.