Dihaoine 13mh

Dh'fhuireach mi nam leabaidh an-diugh, ach tha mi a' dol dhan taigh-seinnse a dh'aighthearr -- 's e Dihaoine a th'ann! Sgrìobhaidh mi móran nas anmoiche no a-màireach -- bha mi glé thrang an t-seachdain seo (ach chan eil an-diugh).