Criogaid Natwest

Abair criogaid ann an Lunnainn an diugh! Dh'éisd mi rithe air an réidio 's bha i dìreach sgoinneil. (Cha robh mi ag éisdeachd ris a' chonsairt "8 Beò" idir -- tha a' chriogaid fada nas fheàrr, nach eil?)

A-nochd dh'ith mi aig a' Mhongolian Barbeque ann am Manchester. Tha am biadh glé mhath anns an taigh-bìdh sin agus tha mi airson a dhol air ais a dh'aithghearr :-)

Co-dhiù, gabhaidh mi té mhór a-nis, an uair sin théid mi dhan leabaidh agam. Oidhche mhath.